Low key lighting dùng để chỉ một phong cách của nhiếp ảnh, trong đó sử…