Người ta thường nói “một bức ảnh đáng giá ngàn lời”, đó là câu cửa…