Barack Hussein Obama là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ cao nhất…