Nhìn chung việc tổ chức cưới trong nhà thờ có ý nghĩa chung là hướng…